foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (18 เมษายน 2566)

 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) ( 18 เมษายน 2566)

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) ( 18 เมษายน 2566)

จ้างจัดทำอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ( 12 เมษายน 2566)

จ้างจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ( 11 เมษายน 2566)

เช่าเต็นท์เพลิง,เครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ( 11 เมษายน 2566)

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ ( 11 เมษายน 2566)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ( 10 เมษายน 2566)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 03 เมษายน 2566)

จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ( 28 มีนาคม 2566)

จ้างจัดทำอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ( 28 มีนาคม 2566)

ซื้อแบตเตอรี่กึ่งแห้ง 12 โวลต์ จำนวน 2 ใบ ( 27 มีนาคม 2566)

ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ( 23 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ ( 22 มีนาคม 2566)

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 9 รายการ ( 22 มีนาคม 2566)

ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ ( 21 มีนาคม 2566)

จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน ( 17 มีนาคม 2566)

จ้างจัดทำป้ายโครงการ 2 ป้าย ( 15 มีนาคม 2566)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ ( 14 มีนาคม 2566)

ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ( 14 มีนาคม 2566)

จ้างเหมาบริการแรงงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นายสงกรานต์ วัจวาทิน ( 13 มีนาคม 2566)

จ้างเหมาบริการแรงงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นายสงกรานต์ ศิลปวุฒ ( 13 มีนาคม 2566)

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข-1696 ( 03 มีนาคม 2566)

จัดซื้อพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าโสม (03 มีนาคม 2566)

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( 23 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (21 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ( 17 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ( 17 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นป้องกันกำจัดยุง ( 16 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ( 16 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บจ 3770 (10 กุมภาพันธ์ 2566)

ซื้อยางนอก ยางใน ถ่วงล้อและสลับยาง ( 01 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยซอยท่าประดู่-ไทรงาม ( 01 กุมภาพันธ์ 2566)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ( 01 กุมภาพันธ์ 2566)

จ้างทำความสะอาดศูนย์ฯดูแลเด็กเล็กและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (31 มกราคม 2566)

ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (31 มกราคม 2566)

ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ (31 มกราคม 2566)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กง-5633 ตราด (30 มกราคม 2566)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน 1 รายการ (30 มกราคม 2566)

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ (30 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (26 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (23 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ (20 มกรคม 2566)

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันไฟป่า จำนวน 4 รายการ (19 มกราคม 2566)

จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ เลขทะเบียน ตค-134 ตราด (13 มกราคม 2566)

จ้างจัดทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 มกราคม 2566)

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (11 มกราคม 2566)

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (11 มกราคม 2566)

จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (10 มกราคม 2566)

จ้างจัดทำป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ป้าย (10 มกราคม 2566)

ซื้อพัสดุสำหรับเพิ่มการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการ จำนวน 31 รายการ (10 มกราคม 2566)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน บจ-3770 ตราด (10 มกราคม 2566)

เช่าเต็นท์เพิงสีเขียว,เต็นท์ซุ้มขาวเล็ก,เครื่องเสียงพร้อมคาราโอเกะพร้อมติดตั้ง (10 มกราคม 2566)

ซื้อแบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง จำนวน 2 ใบ (10 มกราคม 2566)

ซื้อของรางวัล จำนวน 2 รายการ (10 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (4 มกราคม 2566)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัดฯ) จำนวน 5 รายการ (4 มกราคม 2566)

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำนักงานเลขทะเบียน กค-50 ตราด (4 มกราคม 2566)

จ้างทำความสะอาดศูนย์ฯดูแลเด็กเล็กและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (3 มกราคม 2566)

เช่าเต็นท์เพิง จำนวน 1 หลัง พร้อมติดตั้ง (27 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม (27 ธันวาคม 2565)

จัดซื้อปลาเป็นหน้าเขียง (27 ธันวาคม 2565)

จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ฯและผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่ (26 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย (26 ธันวาคม 2565)

จัดซื้อพระฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 1 พระรูป (26 ธันวาคม 2565)

ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (21 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางภายในพื้นที่ตำบลท่าโสม (21 ธันวาคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย เลขทะเบียน 80-5323 ตราด (21 ธันวาคม 2565)

ซื้อพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 5 รายการ (20 ธันวาคม 2565)

เช่าเต็นท์,เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (19 ธันวาคม 25565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย และแผ่นพับ จำนวน 300 แผ่น (19 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานและเก็บทำความสะอาด (19 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดทำพิธีทางศาสนา จัดทำอาหาร เครื่องดื่มพร้อมของว่างและน้ำดื่ม (19 ธันวาคม 2565)

ซื้ออาหารเสริมนมยู เอชที จำนวน 49,749 กล่อง (19 ธันวาคม 2565)

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (7 ธนวาคม 2565)

ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7109/TA-3010i จำนวน 3 กล่อง (6 ธันวาคม 2565)

จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง จำนวน 1 พาน (1 ธันวาคม 2565)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 ธันวาคม 2565)

จ้างทำความสะอาดศูนย์,ดูแลเด็กเล็กและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (30 พฤศจิกายน 2565)

จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรม รณรงค์บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด จำนวน 1 ป้าย (28 พฤศจิกายน 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยละมีบ-หาศิล จำนวน 1 จุด หมู่ 2 บ้านละมีบ (25 พฤศจิกายน 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงศาสตร์ จำนวน 2 จุด หมู่ 3 บ้านสลัก (25 พฤศจิกายน 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระอิด จำนวน 1 จุด หมู่ 1 บ้านท่าโสม (24 พฤศจิกายน 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองอิโผลม จำนวน 1 จุด หมู่ 2 บ้านละมีบ (24 พฤศจิกายน 2565)

จัดซื้อพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าโสม (21 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (16 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (16 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (16 พฤศจิกายน 2565)

จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน (16 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุงและน้ำยางมะตอยชนิดถัง (14 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (10 พฤศจิกายน 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิลตีกรอบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย (10 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อแผงกั้นจราจรพลาสติกพร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและป้ายวงกลมสะท้อนแสง (10 พฤศจิกายน 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กค-50 ตราด (8 พฤศจิกายน 2565)

จ้างจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งภูมิทัศน์พร้อมทำความสะอาดสถาานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง (3 พฤศจิกายน 2565)

เช่าเต็นท์,เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์,ไฟประดับพร้อมติดตั้ง (3 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (1 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (1 พฤศจิกายน 2565)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (1 พฤศจิกายน 2565)

จ้างจัดเก็บขยะบริเวณสถานที่แข่งขันกีฬา (21 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและอุปกรณ์สำหรับใช้เปิด-ปิดงานกีฬา (21 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง (21 ตุลาคม 2565)

ซื้อของรางวัลสำหรับงานกีฬาพื้นบ้าน จำนวน 27 รายากร (21 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดทำอาหาร,อาหารว่างและน้ำดื่ม (19 ตุลาคม 2565)

เช่าเต็นท์และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (18 ตุลาคม 2565)

ซื้อเสื้อกีฬา ถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา (17 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดทำสนามแข่งขันและสถานที่สำหรับแข่งขันกีฬาท่าโสมสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 (17 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย (17 ตุลาคม 2565)

จ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง (10 ตุลาคม 2565)

ซื้ออาหารเสริมนมยู เอช  ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200  ซีซี จำนวน 14,539 กล่อง (5 ตุลาคม 2565)

จ้างทำความสะอาดศูนย์ดูแลเด็กเล็กและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (4 ตุลาคม 2565)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (4 ตุลาคม 2565)

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (4 ตุลาคม 2565)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.