foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปี พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.