foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อร้องเรียน ประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.