foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการ No Gift Policy

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจิตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี  2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA  ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง กำหนดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA  ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการป้องกันการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม

 

 


Copyright © 2024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.