foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ระยะเวลาดำเนินการ (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (30 ธ.ค. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเป็นพนักงานจ้าง (4 ก.พ. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (1 มี.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเป็นพนักงานจ้าง (5 พ.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (5 พ.ค. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (1 มิ.ย. 2565)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (10 มิ.ย. 2565)


Copyright © 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.