foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (23 สิงหาคม 2565)

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 41 รายการ (19 สิงหาคม 2565)

ซื้อสารจำกัดวัชพืช จำนวน 33 แกลลอน (16 สิงหาคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน 80-4647 ตราด (11 สิงหาคม 2565)

ซื้อพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 7 รายการ (10 สิงหาคม 2565)

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 และ ชั้น 2 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม (02 สิงหาคม 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปู่ยี่-เขาระกำ หมู่ 1 บ้านท่าโสม จำนวน 4 จุด (30 มิถุนายน 2565)

ซื้ออาหารเสริมนมยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 28,560 กล่อง (29 มิถุยายน 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยวังตะเกรา หมู่ 3 บ้านสลัก (24 มิถุนายน 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยน้ำตก-เนินเอนก หมู่ 5 บ้านน้ำตก (24 มิถุนายน 2565)

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 1,200 ชุด (24 มิถุนายน 2565)

จ้างจัดทำอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (24 มิถุนายน 2565)

เช่าเต็นท์โดม จำนวน 2 หลัง (24 มิถุนายน 2565)

เช่าเต็นท์โดม จำนวน 1 หลัง (22 มิถุนายน 2565)

จ้างจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางภายในพื้นที่ตำบลท่าโสม (22 มิถุนายน 2565)

จัดซื้อธงประจำพระองค์และธงชาติ (22 มิถุนายน 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาล่างตอนบน หมู่ 4 บ้านอ่างกะป่อง (17 มิถุนายน 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเขาตาเหี้ยม หมู่ 1 บ้านท่าโสม (17 มิถุนายน 2565)

ซื้อหินคลุก,หิน1นิ้ว,หินใหญ่3นิ้ว,หิน3/8(หินเกล็ด) ประมาณ 635 ตัน (16 มิถุนายน 2565)

จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนนซอยน้ำตก หมู่ 2 บ้านละมีบและหมู่ 5 บ้านน้ำตก (14 มิถุนายน 2565)

ซื้อยางนอก,ยางในและลิ้นยาง รถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 ชุด (14 มิถุนายน 2565)

ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 13,950 กล่อง (6 มิถุนายน 2565)

ซื้อยางแมกซิส 245/70/16 รุ่น HP-M3 จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ (1 มิถุนายน 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ( 30 พฤษภาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยวังปลา หมู่ 3 บ้านสลัก (23 พฤษภาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยท้องหล่อง หมู่ 1 บ้านท่าโสม (23 พฤษภาคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ เลขทะเบียน ตค-134 ตราด (20 พฤษภาคม 2565)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 6 รายการ (18 พฤษภาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านกลาง หมู่ 3 บ้านสลัก (9 พฤษภาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยคลองยา หมู่ 1 บ้านท่าโสม (9 พฤษภาคม 2565)

จ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (29 เมษายน 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เลขทะเบียน 80-4647 ตราด (19 เมษายน 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียน 80-5323 ตราด (18 เมษายน 2565)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 9 รายการ (12 เมษายน 2565)

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง (11 เมษายน 2565)

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง (11 เมษายน 2565)

เช่าเต๊นท์พร้อมติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าภายในเต๊นท์ จำนวน 1 หลัง (7 เมษายน 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย (7 เมษายน 2565)

จัดซื้อพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าโสม (4 เมษายน 2565)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 9 รายการ (31 มีนาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเจริญธรรม หมู่ 4 บ้านอ่างกะป่อง (29 มีนาคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บจ-3770 (24 มีนาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยเนินเอนก-น้ำตก หมู่ 2 บ้านละมีบ (22 มีนาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยศรีประทุม หมู่ 4 บ้านอ่างกะป่อง (22 มีนาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยท่าโสมล่างยอดพนม หมู่ 5 บ้านน้ำตก (16 มีนาคม 2565)

จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยท่าโสมล่าง หมู่ 1 บ้านท่าโสม (16 มีนาคม 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (15 มีนาคม 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (15 มีนาคม 2565)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (15 มีนาคม 2565)

ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที จำนวน 12,844 กล่อง (10 มีนาคม 2565)

จ้างฝังท่อระบายน้ำคศล.ซอยคลองพลู หมู่ 1 บ้านท่าโสม จำนวน 5 จุด(3 มีนาคม 2565)

จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลัก (1 มีนาคม 2565)

จัดซื้อพัสดุ จำนวน 2 รายการ (10 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กข-1696 ตราด (10 กุมภาพันธ์ 2565)

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (11 กุมภาพันธ์ 2565)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 10 รายการ (11 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างซ่อมบำรุงเครืองปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (21 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง (21 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน 80-6340 ตราด (23 กุมภาพันธ์ 2565)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 9 รายการ (25 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิลตีกรอบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย (28 กุมภาพันธ์ 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน เลขทะเบียน กข-1696 ตราด (25 มกราคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เลขทะเบียน กค-3601 ตราด (25 มกราคม 2565)

ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 30,752 กล่อง (18 มกราคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ เลขทะเบียน ตค-134 ตราด (14 มกราคม 2565)

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (12 มกราคม 2565)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (10 มกราคม 2565)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จำนวน 11 รายการ (6 มกราคม 2565)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักงานปลัดฯ) จำนวน 11 รายการ (6 มกราคม 2565)

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 15 รายการ (6 มกราคม 2565)

เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าภายในเต็นท์ จำนวน 1 หลัง (27 ธันวาคม 2564)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย (27 ธันวาคม 2564)

จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บจ-3770 ตราด (3 ธันวาคม 2564)

จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เลขทะเบียน 80-4647 ตราด (3 ธันวาคม 2564)

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ (25 พฤศจิกายน 2564)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 10 รายการ (25 พฤศจิกายน 2564)

เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หลัง (25 พฤศจิกายน 2564)

จ้างจัดทำอาหารกลางวันแบบกล่องพร้อมน้ำดื่ม,อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (23 พฤศจิกายน 2564)

จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 2 อัน (11 พฤศจิกายน 2564)

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (10 พฤศจิกายน 2564)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (10 พฤศจิกายน 2564)

จ้างขุดลอกร่องน้ำ จำนวน 2 แห่ง (5 พฤศจิกายน 2564)

ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 17 รายการ (5 พฤศจิกายน 2564)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน 34 รายการ (3 พฤศจิกายน 2564)

จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลสำหรับติดตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้ง (3 พฤศจิกายน 2564)

ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 10 รายการ (28 ตุลาคม 2564)

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (25 ตุลคม 2564)

จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 7 ป้าย (25 ตุลาคม 2564)

จ้างเหมาป้องกัน กำจัดปลวก มด และแมลงสาบบริเวณอาคารสำนักงาน (18 ตุลาคม 2564)

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงานเลขทะเบียน กค-50 ตราด (15 ตุลาคม 2564)

ซื้อผงหมึก TK-7109/TASK3010i จำนวน 4 กล่อง (14 ตุลาคม 2564)

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (14 ตุลาคม 2564)

ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด จำนวน 29,820 กล่อง (14 ตุลาคม 2564)

จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (8 ตุลาคม 2564)

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 348 ฉบับ (8 ตุลาคม 2564)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (7 ตุลาคม 2564)

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ยี่ หมู่ 1 บ้านท่าโสม (27 กันยายน 2564)

จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนศาล หมู่ 2 บ้านละมีบ (16 กันยายน 2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.