foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel.039 599 879
obt_thasom@hotmail.com
อบต.ท่าโสม

Login Form

ระบบงาน e-saraban

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.025-013 สายพระอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ตำบลท่าโสม กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,164.63 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.025-013 สายพระอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ตำบลท่าโสม กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,164.63 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


Copyright © 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม Rights Reserved.